Pilot Study BC Broekhin

Pilot Study BC Broekhin:
Van november 2003 tot juni 2005 is er op Scholengemeenschap BC Broekhin onderzoek gedaan naar de effecten van Hemisfeer Specifieke Auditieve Stimulatie (Johansen-IAS training) bij dyslectische leerlingen. Er werd gewerkt met drie groepen leerlingen in de leeftijd van 13-17 jaar.
Groep 1: 10 dyslectische leerlingen (met verklaring) + Remedial Teaching + Auditieve Stimulatie
Groep 2: 10 dyslectische leerlingen (met verklaring) + Remedial Teaching / zonder Auditieve Stimulatie
Groep 3: 8 niet-dyslectische leerlingen

Deze drie groepen leerlingen zijn gelijk aan elkaar voor wat betreft de volgende criteria: leeftijd, sekse, klas, totaal IQ, verbaal IQ, performaal IQ, begrijpend lezen en rekenen/wiskunde. Voor wat betreft lezen en spellen waren er significante verschillen tussen groep 1 / 2 en groep 3. Vooraf en na de periode van auditieve stimulatie (bij groep 1) werden de volgende testen bij alle groepen afgenomen:

-Technisch Lezen: Een-minuut-test Klepel Leestekst

-Begrijpend lezen: Hacquebord begrijpend leestoets

-Spellen: Dictee “Het wonderlijke weer”

-Overschrijfsnelheid: Zin uit protocol dyslexie V.O.

-Visueel geheugen: Kaartjes met symbolen (cirkel, vierkant, e.d.)

-Auditief geheugen: Cijferreeksen

-Fonemische analyse: Fonemische analysetoets

-Rapid Naming: Snel benoemen van kleuren, plaatjes, woorden, e.d.

-Vaststellen gehoorcurves L en R oor

-Vaststellen oordominantie door zuivere toonaudiometrie

-Dichotic Listening Test (klankverwerking L en R oor

Alleen bij groep 1 werden de volgende vragenlijsten ingevuld:

– Ouder vragenlijst: checklist aandacht/concentratie, gedrag en coördinatie

– Leerling vragenlijst: automatiseringsvragenlijst

De leerlingen van groep 1 luisterden gemiddeld naar 8 cd’s in perioden van 8-12 weken. Op het einde van elke periode werd een nieuw audiogram (gehoorcurve L en R oor) en een nieuwe cd gemaakt. De therapie eindigt als de leerlingen de optimaalcurve zo dicht mogelijk genaderd zijn.

Resultaten:
(Uitgewerkt aan de Vrije Universiteit Amsterdam).
Groep 1 is significant verbeterd t.o.v. groep 2 en 3 bij de volgende onderdelen:
– Technisch Lezen
– Spellen
– Fonemische analyse
– Visueel geheugen
– Rapid Naming (5 van de 8 onderdelen)
– Gehoorcurves L en R oor
– Dichotic Listening Test (R oor is significant verbeterd m.b.t. de verwerking van klanken.)

Ook op de volgende onderdelen werd een goede verbetering geconstateerd:
– Begrijpend Lezen
– Auditief geheugen
– Overschrijfzin

Het onderdeel “gedrag” bij de checklist was bij groep 1 significant verbeterd. De onderdelen “aandacht/concentratie” en “coördinatie” waren ook goed verbeterd. Evenals de automatiseringsvragenlijst.

Conclusie:
De effecten op taalgebied en gedrag na een periode van auditieve stimulatie (Johansen-IAS training) in combinatie met Remedial Teaching zijn verbluffend.

Het stimuleren van zenuwbanen naar en binnen de hersenen kan verbindingen sneller doen verlopen, waardoor de verwerking en verwerving van taal efficiënter plaatsvindt.

Follow-up study BC Broekhin

In juni 2005 zijn de leerlingen van groep 1 (onderzoeksgroep dyslectische leerlingen met speciale hulp -R.T.- en auditieve stimulatie) gestopt met Hemisfeer Specifieke Auditieve Stimulatie. Ongeveer 10 maanden later zijn alle testen (die ook voor en na de periode van onderzoek werden gemaakt) opnieuw bij 8 van de 10 leerlingen afgenomen.

Resultaten:
Bij de volgende onderdelen wordt er een significante verbetering (t.o.v. de nameting) geconstateerd:
-Technisch Lezen -Spelling -Auditief geheugen -Fonemische analyse

Vooral de vooruitgang bij het auditief geheugen is opmerkelijk omdat er bij de voor- en nameting tijdens het onderzoek geen significante vooruitgang werd geconstateerd. De ontwikkeling bij lezen en spellen zet zich voort, evenals de klankverwerking. Zeker bij dyslectische leerlingen is dit van groot belang!

Verbeteringen:
Bij de volgende onderdelen zien we een verbetering (echter niet significant):
-Begrijpend Lezen: opvallend is de goede vooruitgang op microniveau (woordniveau) in vergelijking met macroniveau (tekstniveau). De aangebrachte “tools” (bij lezen, spellen, klank verwerken en snel benoemen) kunnen toch nog niet optimaal ingezet worden om, bijvoorbeeld bij begrijpend lezen, een volgende stap te zetten.
-Visueel geheugen: ook dit verbetert steeds meer.
-Rapid Naming: (snel benoemen) ook hier verbetert de totaalscore. Opvallende verbeteringen worden gemeten bij de onderdelen getallen, woorden, kleurennamen en plaatjesnamen. Belangrijk is dat het audiogram (gehoorcurves van het linker- en rechteroor) vrijwel gelijk blijft. Er zit, gemiddeld, een verandering in van -2,5 Db. Dit is te verwaarlozen. Opmerkelijk is de significante vooruitgang van het linkeroor voor wat betreft klankverwerking
-Dichotic Listening Test-. Ook rechts verbetert, echter niet significant.

Conclusie:
De veranderingen in gehoorcurve aangebracht door Hemisfeer Specifieke Auditieve Stimulatie zijn 10 maanden na beëindiging van de therapie nog stabiel. Dit betekent dat leerlingen nog steeds kunnen profiteren van de verbeterde informatieverwerking. Dit zal de verdere schoolcarrière zeker ten goede komen! H.S.A.S kan, ook op termijn, een wezenlijke bijdrage leveren aan de remediëring van lees- en spellingproblemen.

Supplement study BC Broekhin

De combinatie van auditieve stimulatie en specifieke Remedial Teaching voor lezen en spellen (dyslexiebegeleiding) is succesvol gebleken. Zie oorspronkelijk onderzoek.

Kunnen dyslectische leerlingen ook profiteren van de Johansen-IAS therapie zonder deze specifieke hulp? Het was helaas niet mogelijk om dyslectische leerlingen alleen maar te behandelen met de J-IAS therapie. De meeste ouders van dyslectische leerlingen kiezen speciaal voor BC Broekhin vanwege de gerichte dyslexiebegeleiding. Daarom is er besloten om de dyslectische leerlingen van deze onderzoeksgroep op een andere manier hulp te bieden. De leerlingen kregen begeleiding in de vakken of onderdelen van de vakken waar ze moeite mee hadden. Ze kregen dus hulp aangeboden bij bijvoorbeeld het leren van grammatica Frans, het uitspreken van Engelse woordjes of het maken van een samenvatting van een tekst.

Dit project is opgestart in november / december 2006 en is afgerond in februari / maart 2008. 10 dyslectische leerlingen (niet dezelfde als in het oorspronkelijke onderzoek) namen deel aan dit project. Zij werden alleen behandeld met auditieve stimulatie en de, zoals hierboven aangeduide, algemene hulp. Dezelfde testen zijn afgenomen die ook in het eerste onderzoek zijn gebruikt.

Resultaten:

De groep is significant verbeterd op de volgende onderdelen.:

-Technisch Lezen (EMT, KLEPEL, LEESTEKST)
-Spelling
-Overschrijfsnelheid
-Rapid Naming (snel benoemen)
-Auditief Geheugen
-Fonemische Analyse
-Begrijpend Lezen (mesoscore  -zinsniveau-)
-Audiogram (gehoorcurves van het linker- en rechteroor)
-Dichotische Luister Test  (L en  R)

Uiteraard verbetert ook het audiogram en de klankverwerking (Dichotische Luister Test). Opvallend is echter dat hierbij zowel het linker- als het rechteroor significant verbeteren.

Ook op de volgende onderdelen werden verbeteringen geconstateerd, weliswaar niet significant:
-Visueel Geheugen
-Begrijpend Lezen (microscore –woordniveau-  en  macroscore –tekstniveau-)

Conclusies:
Behalve de verbeteringen op het gebied van Technisch Lezen, Spelling, Fonemische Analyse en Rapid Naming (zoals ook is vastgesteld in het eerste onderzoek) zien we nu ook een significante verbetering bij de overschrijfsnelheid, het auditief geheugen en begrijpend lezen (mesoscore). Ook het visueel geheugen en het begrijpen lezen (micro- en macroscore) verbeteren, echter niet significant.

Misschien kan er gesteld worden dat dyslectische leerlingen nog meer kunnen profiteren van de Johansen-IAS therapie als er ingezet wordt op de hiaten en problemen waar deze leerlingen direct op school mee geconfronteerd worden? Feit is wel dat in beide gevallen de combinatie van extra hulp en de zogenaamde Hemisfeer Specifieke Auditieve Stimulatie tot een verbetering op het gebied van de taalverwerking kan leiden. Hierdoor kunnen dyslectische leerlingen mogelijk gemakkelijker hun schoolloopbaan succesvol afsluiten?

Evidence based

Is the Johansen Individualised Auditory Stimulation training based on scientific evidence?
Wim F. de Zwart, MA

Auditory processing and dyslexia.

Two areas of weakness (phonological and automisation) are contributors to language and present as weaknesses in dyslexics, but appear to characteristically compensate for each other in dyslexics profiles.
Further research looks specifically at the auditory or perceptive difficulties that may underlie characteristic phonological deficits. Tallal, Miller & Fitch (1993) and Merzenich, Jenkins, Johnston et al (1996) found that children with dyslexia showed difficulty differentiating between rapidly changing consonant-vowel syllables presented at a normal rate. Tallal (2000) concluded that the ability to process sounds in this way is vital for normal acquisition of language, phonological awareness and reading skills, and that the deficit may result in impaired language skills including reading. Gaab, Gabriela, Deutsch et al (2007) observed neural response to rapid auditory stimuli and reported that this is disrupted in children with dyslexia, and can be improved with training. There is discussion about the link between auditory processing and speech and language difficulties, but evidence exists that general weakness in the identification of speech sounds is one of the causal factors in poor reading skills. (Clark and Richards, 1996).
Whilst dyslexia can present as many forms of language difficulty, relating to comprehension, attention, phonological skills and so on, it is reasonable to suggest that some dyslexics with phonological coding difficulties may have an auditory processing disorder or perceptual difficulty, which has disrupted their language acquisition, and that observation of this relationship can help towards discovering effective interventions.

Auditory system.

Friederici & Alta (2004) document that, as according to the dynamic dual pathway model of auditory language comprehension, succesful processing arises from a dynamic interaction between the left and right hemispheres.  The corpus callosum is responsable for effective cross-hemisphere interaction. The pathway between hemispheres can be improved by exercise (Musiek, Kibbe, Barran, 1984). The left hemisphere has been shown as localised for language functions in most people. Localisation of language production to the left hemisphere has been supported by study of brain activity using fMRT (Pujol, Deus, Losilla et al 1999). Input to the right ear is directly processed in the left hemisphere, the development of a dominant right ear (lateralisation), which would send information directly to the left hemisphere, could be expected to lead to more accurate and efficient processing of verbal stimuli. Musiek, Kibbe & Barran (1984) found that children with language impairment also showed major left deficits.
The organisation of the cortex can be shaped or altered by experience. For example Hyde, Lerch, Norton et al (2009) found changes to the motor cortex, but also to the auditory system and corpus callosum, after 15 months of instrumental musical training (6-year-old children), compared to controls receiving no training. This evidence suggests that neural response underlying language may be strengthened by training.

Stimulation for improvement.

Recent developments in understanding our auditory perceptual abilities, their development, their disruption and their relation to language ability, have led some clinicians, educators and researchers to suggest that it may be possible to train or stimulate the auditory system in individuals with language problems in such a way that their perceptual abilities improve, and that such stimulation after some time may also have an effect on language (Merzenich, Jenkins, Johnston et al, 1996; Tallal, Miller, Bedi et al, 1996; Treharne, 2001).
Many methods of remediation aim to improve the ability to process sounds relevant to phonological coding. This can be through intensive phonological and oral language training or, as newer approaches suggest, through more fundamental means of improving attention to sounds and ability to deal with them efficiently. Tallal, Stark, Kallman et al (1981) concluded that many academic problems associated with language are a result of auditory perceptual impairment, particularly in temporal aspects of sound recognition. A subsequent area of interest was the effective use of acoustically modified speech and adapted neuroplasticity training, to improve language processing (Tallal et al, 1996 and Merzenich et al, 1996). This conclusion led to a focus in strengthening the relevant neural pathways through modified presentation of acoustic stimuli (Tallal & Merzenich, 1997).

Can non-language stimuli be used?

Researchers have pointed that language and music share many features as forms of information (Patel, 2003; Koelsch, 2005). Both involve the processing of rules and memorised information, and the systems that observe these features in music and language have been showen to correspondent in studies of brain activity (Miranda & Ullman, 2007).
Musical training is known to modify cortical organisation. Treharne (2008) found children with enhanced musical experience through a music play time group had superior language comprehension compared with their peers, and this was related to rythmic ability which is also related to reading. Wong, Skoe, Russo et al (2007) suggested that the exposure to musical training has a positive effect on linguistic processing ability. Musacchia, Sams, Skoe et al (2007) showed that such manipulation can extend to the subcortical structures involved in processing speech. The results showed a relationship between amount of musical practice and sensory encoding of auditory and audiovisual information.
The Tomatis method is an example of a therapy that has been shown to succesfully improve language related skills through exposure to musical auditory stimulation. A meta-analysis of 5 studies concluded significant improvements in linguistic, cognitive, auditory, psychomotor and social skills, following the Tomatis stimulation programme.

Study on the effects of Johansen Individualised Auditory Stimulation on dyslexic pupils.

This study observes the effect of the use of particular auditory stimulation training on dyslexic pupils. With the premise that ”healthy” development involves gradual organisation of the auditory processing system, encouraged by natural exposure to auditory information, Johansen-IAS aims to retrain elements of frequency perception that may have been delayed or starved of the necessary stimulation during development (leading to auditory processing difficulties and consequent literacy difficulties).

The musical stimulation that is prescribed is customised (in terms of specific frequency stimulation and encouraging a dominant ear) to the strenghts and / or weaknesses of an individual’s auditory perception, dictated by an initial
assessment of pure tone audiology. As well as restoring a subject’s attention to frequencies in general, the programme also aims to encourage a right ear advantage, as already has been mentioned in relation to optimum processing of auditory information.
The current study aims to provide evidence that the principles used by Johansen-IAS succesfully optimise auditory perception, and create a right ear advantage in dylexics whose develoment may have been delayed or disrupted leading to auditory processing deficits and subsequent language impairments. In addition, it is expected that these developments will coincide with improvements in language related skills, in particular technical reading (decoding) and spelling.

Method.

28 participants aged 13-17 years (19 boys – 9 girls) all of whom attended the same independant high school in the Netherlands. Devided into 3 groups: Dyslexia Intervention Group (group 1), Dyslexic Control Group (group 2), Non-dyslexic Control group (group 3). 
These groups were matched according to age, sexe, and their performance on technical reading (decoding), reading comprehension, spelling, and mathematical calculation.
The results of which were taken from their school files. Group 1 (the treatment group) was selected from the pool of pupils who stated that they were willing to listen for 10 minutes a day through the full training period and where the parents agreed to supervise. Group 3 was matched according to age and sex with groups 1 and 2

  • Group 1 – (N = 10, 7 boys and 3 girls)
  • Group 2 – (N = 10, 7 boys and 3 girls)
  • Group 3 – (N= 8, 5 boys and 3 girls)

Groups 1 and 2 had been diagnosed as dyslexic according to criteria of the Netherlands Dyslexia Foundation (Stichting Dyslexie Nederland).

Group 3 consisted of non-dyslexic children.

Participants and their parents gave consent to take part in the study.

A Bonferroni Multiple Comparison test and an ANOVA were used to analyse the data from participants’ school files in the following areas: technical reading (decoding), reading comprehension, spelling and mathematical calculation. The tests found no significant variance between Group 1 and Group 2 in technical reading/decoding or spelling, but found significant differences in these skills between Groups 1 and 2 and Group 3.

Prior to intervention each participant was tested individually.

Assessment.

The pupils made the following tests before and after the period of auditory stimulation of group 1.
Technical Reading / decoding, reading comprehension, spelling, writing / copying, auditory memory, visual memory, phonemic analysis, rapid naming, questionnaires and audiometric testing.

Method of stimulation.

The Dyslexic Intervention Group received auditory stimulation by listening to individualised  music based on the frequency values of an audiogram. With the results of the audiometric assessment customised music of selected standard music is created on the computer. The audiometric data are transported to a built-in-equalizer that adjusts automatically so that the amplitude for each frequency, in each ear, is lowered or raised to fit pre-programmed refence values. In the recording process the computer programme uses pre-programmed threshold levels as reference values, referred to as the optimum hearing curve (Johansen, 2002; Tomatis, 1963, pg 101). Reference values OHC: 125 Hz: 20dB,  250 Hz: 15 dB,  500 Hz: 12 dB, 750 Hz: 10 dB, 1000 Hz: 5 dB, 1500 Hz: 0 dB, 2000 Hz: -5 dB, 3000 Hz: -10 dB, 4000 Hz: -10 dB, 6000 Hz: 5 dB, 8000 Hz: 0 dB.
If hearing at a given frequency is more sensitive than indicated by the reference value, then the amplitude for this frequency is reduced by as much as 60% of the difference between the reference value and the threshold value found in the pupil. If hearing at a given frequency is less sensitive than indicated by the reference value, then the amplitude for this frequency is raised by as much as 40% of the difference between the reference value and the threshold value found in the pupil. The adjustments are made separately for the right and left ear, but normally for right handed children there is a pre-programmed 5 dB extra bias in the right ear to support the development of a right ear advantage. This bias may be removed or reversed for some lefthanders. 
The music uses has been designed especially for Johansen-IAS by Bent-Peder Holbech and Kjeld V. Johansen. The basis for the Johansen-IAS training is 7 ten minutes pieces known as “waves” (synthesizer music) and 6 ten minutes pieces known as “fluctus” (instrumental music).

Results.

This study shows significant improvements in language skills in a group of dyslexics shown to have auditory processing difficulties, through a method of intervention that successfully uses non-linguistic auditory stimulation to enhance sensitivity and obtain a ‘healthy’ right ear advantage. Improvements in technical reading (decoding) and spelling abilities in Group 1, support a link between basic sensory perception skills and language-related skills at a phonological level.
The study supports the use of non-linguistic auditory stimulation to optimise auditory perception, and the notion that such interventions benefit language in groups of dyslexics whose auditory sensitivity and laterality is atypical.

There is a clear and concise benefit to considering the importance of carefully assessing and, as we have seen is possible in this study, re-education of basic auditory perception, to optimise phonological awareness, widely accepted as a crucial process for progress in literacy. Further, if we continue to find that improvements in phonological awareness and language skills occur in association with better attention, decreased stress for the learner and improved concentration and confidence, many more interesting and potentially informative links may emerge.

This study has been published in the journal “Psychology and Behavioral Sciences” in the USA. The title of the study is “Possible effects of specific auditory stimulation (Johansen-IAS) on a group of dyslexic students”.

Article Nordic Journal:  Kjeld v. Johansen; 
Dyslexia, Auditory Laterality, and Hemisphere-Specific Auditory Stimulation

Praxis Sprache: Kaija Früchtenicht;
Hörtraining mit Musik und das auditive Arbeitsgedächtnis.

Via onderstaande knoppen kunt u twee artikelen downloaden. Een artikel Kjeld Johansen in Nordic Journal en een artikel van Kaija Früchtenicht in Praxis Sprache.